DO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, CZŁONKÓW DIL

Drukuj

W oparciu o art.19f ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.674 ze zm.), zwracam się z prośbą o przekazanie do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, będącej Agencją Zatrudnienia na podstawie wpisu z dnia 9.07.2009r. do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa dolnośląskiego informacji o podję-ciu zatrudnienia w podmiocie leczniczym, którego dane zostały udostępnione na stronie internetowej DIL w terminie 14 dni od dnia podjęcia w/w zatrudnienia.